10 MUHARRAM MOCHI GATE BARAMDAGI ZULJINAH NISAR HAVELI 2013